Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Modellflygets Miljöpåverkan

Miljöaspekt: aktivitet som har eller kan ha inverkan på miljön.

Modellflygverksamhetens miljöaspekter är kopplade till markanvändning, kemikalie- och bränslehantering och användning av andra material samt flygning med motoriserade modellflygplan (motorljud). Vi påverkar vår miljö också genom våra anläggningar, transporter till och från flygställena, samt organisation av större evenemang såsom tävlingar. Här tittar vi lite närmare på dessa aspekter.

Markanvändning

Modellflygverksamhet utomhus kräver oftast en relativt stor (minst 150 x 150 meter) och plan yta. Ytan är oftast gräs, men verksamhet bedrivs även på en asfalterad bana på ett flygfält eller liknande. Modellflyget kräver att det inte finns höga hinder omkring som kan försvåra start- och landningsmönster. Modellflyg är dock inte begränsat till mark, andra platser för modellflyg är isar på vintern eller sjöar för sjöflygmodeller.

Modellflygverksamhet påverkar själva marken genom att

  • marken kan ta skada p g a nedtrampning
  • marken kan ta skada av tillfällig körning på marken
  • kemikalier kan rinna ut på marken(olje/bränslespill)
  • det finns risk för nedskräpning

Vissa flygställen röjs också, klubben klipper gräs, kapar träd eller röjer bort andra hinder.

Påverkan kan minimeras genom att det finns

  • särskilda parkeringsplatser (körning på barmark är överhuvudtaget inte tillåtet enligt Terrängkörningslagen och –förordningen)
  • flygplan tankas på en matta för att undvika spill
  • tillräckligt med sopkärl i närheten.

Markägarens tillstånd är nödvändigt för all röjning på flygstället.

Andra flygställen än flygfält

Vissa modeller flygs också på hangflygställen (små kullar med passande vindriktning) eller på isar.Allemansrätten kan ha betydelse för sådana modellflygsporter, som utövas på tillfälliga ställen. Det är viktigt att inga motorsporter, inkl modellflyg med modeller som har motor, kan utövas i naturen på basis av allemansrätten. Även modeller med elmotor är teoretiskt sett motorsporter, men i de fall man skulle få en fråga, ska man naturligtvis påpeka att modellerna med elmotor är mycket tysta. Om man använder motormodeller måste man ha markägarens tillstånd. Det har klubbarnas godkända modellflygfält.

Man ska komma ihåg att allemansrätten är en sedvänja, inte en lag. Allemansrätten är det som blev kvar när andras intressen hade skyddats genom lagstiftning. I Regeringsformens 2 kap 18 § (1974) skrivs det: ”Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som skrivs ovan.”

Miljöbalken nämner allemansrätten i 7 kap 1 §. ”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.”

Den som vistas utomhus med stöd av allemansrätten kan inte orsaka skada eller olägenhet, inte heller kan markägarens ekonomiska intressen kränkas. Ett grundläggande drag i allemansrätten är att den handlar om enskilda individer. Klubben har ingen kollektiv allemansrätt.

När verksamhet bedrivs t ex på sjöis ska man ha respekt för närboende och den s k hemfridszonen. Hur nära någons hus man kan flyga modeller beror på omständigheterna, det finns inget fastställt minimiavstånd. Hemfridszon skyddas av Brottsbalkens 12 kap 4 §, enligt vilken man kan dömas till böter för olovligt tillträde över tomt.

Skyddade och avskilda områden

Andra områden som man ska visa hänsyn till är s k skyddade områden och avskilda områden

För att skydda känsliga områden innehåller Miljöbalken bestämmelser om områdesskydd vilket kan påverka modellflygverksamhet, t ex så att

verksamhet inom ett område eller i närhet av ett område begränsas. Med skyddat område menas nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, strandskyddsområde, miljöskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, vattenskyddsområde och särskilt skydds- och bevarandeområde. Kommunens miljönämnd kan ge information om känsliga områden.

Avskilda områden kan vara t ex golfbanor eller skidanläggningar, områden som är avsedda för viss verksamhet. Inom sådana områden kan verksamhetsutövaren begränsa andra aktiviteter.

Djur- och växtliv

En modellflygare ska visa hänsyn till djur- och växtliv. Mycket aktiv modellflygverksamhet kan störa t ex fåglar, särskilt under häckningstiden. Markhäckande fåglar kan störas om man går på fältet.

Påverkan minimeras om klubben vet vad som finns för djur- och växtliv på flygfältet. Ett sätt att få veta detta är att ta kontakt med lokala miljö- och naturvårdsorganisationer, t ex ornitologer eller naturskyddsförening.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Lars Ekstedt