Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Miljölagar

På miljösidan måste modellflygverksamheten följa de krav som ställs i miljöbalken. Miljöbalken trädde ikraft 1 januari 1999. Den är grunden till den svenska miljölagstiftningen. Miljöbalken utgör en samlad lagstiftning och ersatte 16 tidigare lagar som reglerade olika miljörelaterade områden. Miljöbalkens mål är att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om de orsakas av förorening eller annan påverkan. Tillsynsmyndigheten bedriver tillsyn över verksamheter som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Det finns flera tillsynsmyndigheter men det vanligaste är att kommunens nämnd för miljöfrågor (Miljökontor, Miljö- och hälsoskyddskontor, Bygg- och miljökontor el dyl) är tillsynsmyndighet över sådan verksamhet som modellflygklubbar bedriver.

Hänsynsreglerna, allas ansvar

I miljöbalken finns ett antal allmänna hänsynsregler i andra kapitlet. Hänsynsreglerna ska följas av alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt. De gäller alla typer av verksamheter och åtgärder, såväl stora som små, som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt. Exempel är rökning på balkongen, radon i bostäder och allmänna lokaler, sopförbränningsanläggningar, modellflygning m m.

När modellflygning sker på en fastighet är verksamheten miljöfarlig verksamhet. Det beror på definitionen av miljöfarlig verksamhet som finns i 9 kapitlet i miljöbalken. Verksamheten behöver inte nödvändigtvis vara särskilt störande. Men mark utnyttjas och verksamheten kan leda till olägenheter, t ex genom buller eller kemikaliespill och därmed är verksamheten en miljöfarlig verksamhet. Miljöbalkens hänsynsregler gäller dock oavsett om en verksamhet skulle klassas som miljöfarlig verksamhet eller ej. Nedan följer en kort beskrivning av hänsynsreglerna

Bevisbördesregeln (2 kap 1§ miljöbalken)

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska visa att miljöbalkens hänsynsregler följs. Det är alltså inte miljökontoret som behöver visa att ett klagomål på t ex buller verkligen behöver leda till bullerbegränsande åtgärder. Det är modellflygklubben som har att visa hur mycket det bullrar och vilken påverkan detta buller har på omgivningen.

Kunskapskravet (2 kap 2§ miljöbalken)

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd har skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs för att veta vilken påverkan verksamheten kan ha och hur omgivningen ska skyddas mot olägenheter.

Försiktighetsprincipen (2 kap 3§ miljöbalken)

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd har skyldighet att vidta åtgärder så att störningar blir så små att de inte skadar omgivningen. I försiktighetsprincipen ingår även att åtgärder ska vidtas då det finns risk för skada.

Produktvalsprincipen (2 kap 4§ miljöbalken)

Man är skyldig att ersätta kemiska produkter som kan medföra risker för miljön med mindre farliga produkter. Motsvarande gäller varor som innehåller eller behandlats med kemiska produkter. Ett exempel är nickel-kadmiumbatterier som innehåller det miljöfarliga ämnet kadmium. Tekniken har utvecklats så att kadmium inte längre behövs i de flesta typer av batterier. Då finns en skyldighet för den enskilda användaren att välja batterier om inte innehåller kadmium.

Hushållnings- och kretsloppsprincipen (2 kap 5§ miljöbalken)

Alla ska hushålla med råvaror och naturresurser och utnyttja återvinningsmöjligheter.

Lokaliseringsprincipen (2 kap 6§ miljöbalken)

När man ska lokalisera en verksamhet ska man välja den lämpligaste platsen med hänsyn taget till människors hälsa och miljön. Man ska välja den plats som ger minst störningar för omgivningen.

Alla dessa principer är viktiga. Enligt miljöbalken är det också den som har orsakat skada på miljön som är ansvarig för att avhjälpa skadan. I miljöbalken finns också bestämmelser om områdesskydd, skydd av arter och om miljöfarlig verksamhet.

Kom ihåg att det finns andra lagar och bestämmelser som har betydelse för modellflyg t ex terrängkärningslagen och terrängkörningsförordningen.

Miljöfarlig verksamhet

I miljöbalkens 9 kapitel finns definitionen för miljöfarlig verksamhet.

Med miljöfarlig verksamhet avses

  1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
  2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
  1. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Eftersom modellflygfält utnyttjar mark och medför buller och utsläpp faller modellflygfält inom definitionen för miljöfarlig verksamhet. Det är inte de enskilda flygplanen utan modellflygfältet som utgör miljöfarlig verksamhet.

Tillstånds- och anmälningsplikt

Miljöfarliga verksamheter delas in i tillståndspliktiga (A eller B- verksamheter) eller anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamheter) eller verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga (U- verksamheter). Fördelningen sker i en förordning till miljöbalken (bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.) Det är bilagan i förordningen som definierar vad som är anmälnings- respektive tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Om en verksamhet inte står med är den inte anmälningspliktig eller tillståndspliktig. En tillsynsmyndighet kan förelägga en verksamhet att söka tillstånd om verksamheten bedöms ha stor miljöpåverkan.

Modellflygfält är inte anmälningspliktig eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Verksamheten behöver alltså inte föranmälas till tillsynsmyndigheten innan den påbörjas.

Om modellflygverksamhet bedrivs på flygfält för fullskaligt flyg med fler än 500 flygrörelser per kalenderår sker modellflyget inom en anmälningspliktig verksamhet. Om modellflygverksamhet bedrivs på flygfält för fullskaligt flyg med en instrumentbana som är längre än 1200 m sker modellflyget inom en tillståndspliktig verksamhet. I de fallen bör rimligtvis organisationen för fullskaleflyget administrera miljöskyddsarbetet då det står för huvuddelen av miljöpåverkan. Modellflygets del av miljöpåverkan kan dock påverkas av förelägganden eller miljötillstånd. Det är då upp till de olika organisationerna som verkar på flygplatsen att fördela miljöansvaret så att respektive organisations verksamhet bedrivs inom de ramar som miljömyndigheterna satt.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Lars Ekstedt