Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Bränsle

I modellflygverksamhet används olika bränslen beroende på motortypen. De bränslen som förekommer är:

Fotogen/Flygfotogen:

En petroleumprodukt som enligt sitt säkerhetsdatablad är en brandfarlig vätska och giftig för vattenlevande organismer samt irriterar huden. Man ska undvika inandning av gas/rök/ånga/dimma.

Metanol:

En lättflyktig alkohol. Metanol är farligt om man får det i sig eftersom den kan orsaka förgiftning med synskador. Metanol brinner med osynlig låga så var försiktig. Vid en olycka i England skadades en modellflygare svårt då bränsle läckt ut i botten av en fältlåda och sedan antänts.

Ricinolja:

Produceras från ricinbuskens frön. Ricinolja är olöslig i vatten men löslig i alkohol.

Syntetiska oljor:

har olika namn och krav på märkning. Exempel på märkning (enligt Kemikalieinspektionens föreskrift) är R36/38(=irriterar ögon och hud) och S24 (=undvik kontakt med huden).

Nitrometan:

Ska märkas med ”R5, R10, Xn” vilket betyder att ämnet är hälsofarligt (Xn), explosivt vid uppvärmning (R5), brandfarligt (R10) och ska förvaras oåtkomligt för barn.

Teknisk eter:

är extremt brandfarligt, hälsoskadligt, farligt vid förtäring, upprepad kontakt kan ge torr hud, ångor gör att man blir omtöcknad.

Hur ska bränslen hanteras?

Modellflygplan tankas på fältet där de ska flygas. Man ska se till att bränslet inte hamnar i marken (man kan t ex använda en matta under modellen). Olje- och bränsledunkar samt rester av bränsle eller olja är farligt avfall som ska tas till en miljöstation. Fråga kommunen var den närmaste miljöstationen finns.

Mer information om klassificering av kemiska produkter

Kemikalieinspektionen har utfärdat föreskrifter om hur kemiska produkter som innehåller hälso- eller miljöfarliga ämnen ska klassificeras och märkas. Riskfraser och skyddsfraser (R-fraser och S-fraser) ska användas för att beskriva de kemiska produkternas hälso- och miljöeffekter. Riskfraserna beskriver produktens inneboende egenskaper medan skyddsfraserna talar om vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att undvika negativa hälso- och miljöeffekter. Det är tillverkaren eller den som tar in den kemiska produkten som är skyldig att märka den. R- och S-fraserna finns på Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se Länk till annan webbplats. .

Arbetsmiljöverket har tagit fram hygieniska gränsvärden för arbetsmiljöer. Hygieniska gränsvärden är högsta godtagbara genomsnittliga halt (tidsvägt medelvärde) i inandningsluften. Gränsvärdena kan vara nivågränsvärde (för exponering under en arbetsdag) eller takgränsvärde (exponering under en referenstid, tex 15 min). Dessa gränsvärden gäller för arbetsmiljöer men det kan vara värt att ta en titt på listan och se om det finns bekanta ämnen där. Tex finns hygieniska gränsvärden för metanol och nitrometan. Dokumentet Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2003:3) hittar man på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se Länk till annan webbplats. .

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Lars Ekstedt