Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Modellflyg och ljud

De flesta modellflygaktiviteter pågår på ett flygfält eller ett modellflygfält. För en modellflygpilot är ljudet från verksamheten en naturlig del. De närboende kan emellertid störas av (o)ljudet från modellflygplan. Detta ska klubben och den enskilde modellflygaren ta hänsyn till.

För modellflygverksamhet gäller de allmänna råd som Naturvårdsverket har angett i dokumentet ”Riktlinjer för buller från motorsport- och bilprovningsbanor” (1975). Riktvärdena avser högsta ljudnivåer i frifältsförhållanden mätta 1,2 och 1,5 m över marken. De gällande riktvärdena hittar man på Naturvårdsverkets webbsida www.naturvardsverket.se

Riktvärdena är angivna som högsta ljudnivåer (maximal ljudnivå med integrationstiden ”fast response”). Redovisning sker genom att högsta ljudnivåer vid närmast belägna bostäder redovisas. Vid bedömning av störning väger tillsynsmyndigheten också in verksamhetens omfattning

samt hur mycket verksamhet som bedrivs under ”känsligare tider”, d v s kvällstid, lördagar, söndagar och helgdagar.

De nuvarande riktlinjerna för buller från Motorsport och bilprovningsbanor (1975) är:


Typ av områdeHögsta ljudnivå i dBA
Vardagar kl 07-18Kväll kl 18-22 samt sön- och helgdag 07-18*)Område för bostäder6055
Område för vårdlokaler, fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv (där naturupplevelsen är en viktig faktor5550*) Nattetid bör bullrande verksamhet ej förekomma

Ljudets påverkan

Ljudet kan påverka omgivningen både fysiskt och psykiskt. Inom modellflyget förekommer det sällan, om man bortser från jetmodeller, så höga ljudnivåer att de skulle kunna orsaka fysiska skador. Oftast handlar frågan om att omgivningen av olika skäl upplever motorljudet som irriterande.

Generellt är skillnaden mellan ljud och buller mycket subjektiv. Det finns ingen enhetlig definition av buller.

Oftast anses buller vara ”ett miljöförsämrande, icke önskvärt ljud. Vad som är icke önskvärt bestäms i

stor utsträckning av lyssnarens subjektiva uppfattning. Enligt studier beror upplevelsen av störning dels på fysikaliskt mätbara storheter så som ljudets frekvensområde och tryck samt hur länge ljudet varar. Andra faktorer som påverkar upplevelsen av ljud är var, när och hur ofta det oönskade ljudet förekommer, liksom även den bullerutsattes attityd. En stor del av irritationsmomentet är beroende av hur åhöraren förhåller sig till ljudkällan. Åhörarens tidigare erfarenheter och intresse samt sinnestillstånd spelar också in. Samma ljud kan under olika förhållanden uppfattas som buller alternativt som en njutbar upplevelse.

En fördubbling av ljudtrycksnivån innebär en ökning med 3 dB. Vi människor upplever att ljudstyrkan fördubblas när ljudtrycksnivån ökar med ca 10 dB. (0 dB är på dB-skalan det svagaste ljud som en person med normal hörsel kan uppfatta.

Ljudet från modellflyget bedöms ibland kanske mer irriterande än ljud från annan Flygverksamhet. Orsaken är att utrustning (motorer) som

används i modellflyg kan ha större frekvensinnehåll i det område som irriterar örat.

Förebyggande arbete

Ljudet från modellverksamhet kan påverkas av:

  • Tillämpning av tekniska lösningar: ljuddämpare, elmotorer, fyrtaktare (som uppfattas som tystare)
  • Procedurändringar d v s anpassning av flygbanor
  • Flygtider: undvika kvällsflygning och flygning tidigt på morgonen om det finns närboende
  • Val av platsen: kan en annan plats användas? Val av plats avser även väderförhållanden (vindriktning, var hörs ljudet?)

Konsekvenserna av att inte visa tillräcklig hänsyn slår tillbaka på alla modellflygare och kan i värsta fall medföra flygförbud.

Som förebyggande arbete ska klubben satsa på:

  • information

bra markägarrelationer så att ljudet från modellplan inte upplevs som buller (se Klagomålshanteringsmall i bilaga 1

  • bra relation med kommunen och dess miljönämnd
  • bra relation med andra grupper som kan ha intresse inom samma område, t ex friluftslivets representanter

När man pratar öppet med grannar, myndigheter, mm främjar det modellflyget om man är positiv och öppen, kan berätta om vilka åtgärder som redan vidtagits och kan berätta mycket om modellflyg. Bjud in markägare, grannar och kommunens representanter till modellflygfältet en gång per år!

Det är viktigt att klubben har fakta om sin verksamhet:

  • hur mycket det flygs varje år, hur många dagar har man verksamhet
  • hur många modellflygare finns det
  • hur är modellflygplanens ljudnivåer

Fakta övertygar och klubben har det lättare att informera olika parter.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Lars Ekstedt