Gå till innehåll
Svenska Hängflygförbundet
Svenska Hängflygförbundet

tävlingsregler

Bestämmelser för tävlingsverksamhet, rekord och distansligan.

1.0 UTLYSANDE AV RANKING- OCH MÄSTERSKAPSTÄVLING
1.1 Tävlingar
2.0 GENERELLA TÄVLINGSBESTÄMMELSER
2.1 Tidtagning
2.2 Startfönster
2.3 Ogiltigförklarande av heat
2.4 Start och omstart
2.5 Byte av hängglidare
2.6 Brytpunkter och brytpunktsverifiering
2.7 GNSS verifikation(GPS)
2.8 Regler gällande klassindelning
2.9 Övrig gällande dokumentation
3.0 KOMPETENSKRAV
3. 1 Utrustning
4.0 RIKTLINJER FÖR BESTRAFFNINGAR
4.1 Protester
5.0 POÄNGBERÄKNINGSSYSTEM
6.0 DISTANSLIGAN
6.1 Rekordregler
7.0 REGLER FÖR RANKINGSYSTEMET
8.0 INDELNING AV DISTRIKTEN
9.0 CHECK-LISTA FÖR ARRANGÖREN
10.0 UPPDATERINGAR

1.0 UTLYSANDE AV RANKING- OCH MÄSTERSKAPSTÄVLING

Inbjudan till tävlingen skall vara klubbarna tillhanda senast 2 månader före första tävlingsdag. För SM och DM skall datum publiceras i Hypoxia som utkommer minst 2 månader före första tävlingsdag om detta inte är möjligt gäller även kallels via SHF hemsida om den har gått ut 4 månader före tävlingens start. Om detta ej är möjligt skall inbjudan sändas till samtliga tävlingsberättigade piloter Deltagarnas anmälan inklusive ev. anmälningsavgift skall vara tävlingsarrangören tillhanda senast 6 veckor före första tävlingsdag. Minst 2 veckor före första tävlingsdag skall deltagarna delges ändrad status på tävlingen. Om tävlingsarrangören så medger kan försent anmälda piloter beredas plats i den ordning de anmäler sig tills max antal nåtts. Alla som är kvalificerade att tävla skall beredas möjlighet att delta. Detta innebär att tävling förlorar rankingstatus om antalet anmälda kvalificerade piloter överstiger ett av tävlingsarrangören maximerat deltagar antal. Om för många piloter anmälts bör arrangören först sträva efter att öka tävlingskapaciteten och därefter försöka övertala deltagare att avstå Om anmäld pilot av någon anledning ej kan deltaga äger denna rätt att överlåta sin plats till annan valfri pilot utan extra kostnad. Detta skall dock före inskrivning meddelas till arrangören.

1.1 TÄVLINGAR

Dessa regler gäller för alla mästerskapstävlingar enligt RF:s stadgar , för tävlingar med rankingstatus samt för tävlingar där FAI Sporting Code används. För hängflyg anordnas Svenska mästerskap och Distrikts mästerskap i distrikten: Södra, Mellersta, Nedre Norra och Övre Norra. Mästerskapstävlingar kungörs i SHF organ, Hypoxia, och skall godkännas av SHF.

SÄRSKILDA DM REGLER

Minst ett godkänt heat med minst två startande fordras för att DM status skall ges. För att tävlingen ska godkännas som rankingtävling gäller att regeln angående deltagarantal enligt 2.3 skall uppfyllas. Distriktsmästare är den pilot som nått den högsta poängsumman. Lag-DM vinns av den klubb som nått den högsta totala poängsumman. Sedan dess tre främst placerade piloters poäng adderats.

SÄRSKILDA SM REGLER

Minst två godkända heat skall ha genomförts. Tävlingen skall pågå i minst fem dagar och högst sju dagar + två reservdagar (totalt nio dagar)
Svensk mästare är den pilot som nått den högsta individuella poängsumman. Lag-SM vinns av den klubb som nått högsta totala poängsumman sedan dess tre främst placerade piloters poäng adderats. Det krävs minst 3 (tre) piloter i samma klass ifrån minst två föreningar för att ge klassen har SM status.

1.2 DELTAGARE

Rätt att deltaga i mästerskapstävling har medlem i Svensk hängflygklubb med Svensk pilotlicens. Alla tävlar i en öppen klass för kvinnor och män fyllda l6 år eller äldre. Medlemmar i klubb med säte inom visst distrikt deltar i DM endast inom detta distrikt. Deltagare tävlar för den klubb som angetts på hängflyglicensansökan. Byte av klubb kan inte göras under pågående kalenderår Utländska piloter som innehar FAI sportlicens har rätt att deltaga i rankingtävlingar som utlysts till Cat 2 tävlingar. Om rankingtävling utlysts till Cat 2 tävling skall dom svenska piloterna ha företrände när gäller antal platser till tävlingen. Utländska deltagare kan delta om deras kunskapsnivå uppfyllet dom svenska kraven och om piloten innehar FAI sportlicens.

1.3 MÄSTERSKAPSTECKEN OCH MEDALJER

Mästerskapstecken delas endast ut i tävling, där minst tre tävlande ifrån minst två föreningar eller när det gäller lagmästerskap minst tre lag startat.
Startar endast tre tävlande eller tre lag utdelas endast Guld- och Silvermedaljer. Startar endast två tävlande eller två lag utdelas endast Guldmedalj.
Utländska deltagare kan delta i mästeskapstävlan om deras placering inte räknas med i den officiella resultatlistan. Utländsk medborgare får medräknas i den officiella mästerskaps tävlingar under förutsättning att flygningen bedrivs på plats och i luftrum där utländsk medborgare har tillträde, samt att deltagaren varit bosatt i Sverige i 3 år och innehar Svensk pilotlicens.

2.0 GENERELLA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Tävlingarna skall genomföras som distansflygning på sluten bana, alternativt öppen distans. Brytpunkterna skall verifieras efter vad som sägs i FAI Sporting Code. (Se punkt 2.6, bild A) och enligt reglerna för verifiering med hjälp GNSS (GPS). Vid tävlingsmoment med fastställd bana tas tid från start till målgång, eller under del av bana mellan angivna tidsbrytpunkter. Tävlingsledaren skall hålla briefing minst en gång före varje tävlingsheat. Vid denna skall lokala föreskrifter, dagens uppgift, eventuella restriktioner och annan information av betydelse för flyg säkerheten och tävlingen klargöras. Tävlingsledning skall presenteras och minst två representanter bland deltagarna väljs vid tävlingens första briefing att ingå i juryn.
Juryn består av täv1ingsledaren samt ovan valda representanter. Preliminära delresultat skall presenteras nästa nästa heat startas.

2.1 TIDTAGNING

Starttid tas från det att

 • Piloten startar, sista fot lämnar marken
 • Piloten avsignaleras med flagga eller liknande.
 • Pilotens GNSS mottagare sista dataplot före det att startbrytpunkt passerats, alternativt att tiden interpoleras mellan sista dataplot för startbrytpunkten och första efter startbrytpunkten.

Målgång räknas från det att

 • Piloten har landat.
 • Pilotens GNSS mottagare först dataplot efter det att målbrytpunkt passerats, alternativt att tiden interpoleras mellan sista dataplot för startbrytpunkten och första efter startbrytpunkten.

Tävlingsledningen skall före start ha klargjort hur starttid och målgång beräknas.

2.2 STARTFÖNSTER

Om heat skall godkännas krävs att startfönstret skall vara öppet så att alla piloter har möjlighet att starta, dock ej kortare tid än:


Vid backstart
Min starttid >"Antal startande" x 60 sekunder / "Antal startplatser"


Vid markbogsering
Min starttid >"Antal startande" x 5 minuter / "Antal bogserlinor i användning"


Vid flygbogsering
Min starttid > "Antal startande" x 6 minuter / "Antal bogserflygplan i användning"


Om kontinuerlig verksamhet inte kan bedrivas vid bogsering, skall tillägg till starttiden göras så att alla haft möjlighet att starta minst en gång.


Om fönstret stängs skall tävlingsledningen meddela detta.


Tävlingsledningen får ej ha startfönstret öppet om säker flygning enligt BCL ej kan genomföras, om fönstret stängs p.g.a. detta skall heat ogiltigförklaras om fönstrets öppettid ej varit den tid som krävs enl. ovan.


(Vid markbogsering räknas en lina med vändhjul som två linor)

2.3 OGILTIGFÖRKLARANDE AV HEAT

Heat skall ogiltigförklaras om

 • Antalet anmälda till tävlingen vid inskrivning är färre än 3 piloter (gäller för varje klass).
 • Om fönstret ej kan hållas öppet enligt reglerna.
 • Om juryn anser att heatet genomförts under olämpliga förhållanden.
 • Om reglerna för aktuell tävling ej i övrigt följts.

2.4 START OCH OMSTART

Pilot som är inskriven till tävling räknas som startande om ej godkända skäl för frånvaro finns, såsom sjukdom etc, föreligger.
Frånvaro skall anmälas till tävlingsledningen före tävlingens första briefing.

Pilot tillåts omstart om
Tävlingsledaren i förväg meddelat hur omstart får ske. Eventuella landningsområden för att tillåta omstart skall noga anges.

Krasch i start eller misslyckad start räknas som start. Omstart får endast ske efter tävlingsledarens tillstånd.
Vid bogsering får pilot om fel på arrangörens materiel uppstått, ex linbrott, göra en omstart omgående utan att stå i kö.


Startordning vid bogserstart och bergstart med begränsat utrymme
Om pilot väljer att stå över sin tur skall han anses haft möjlighet att starta, och ges därför DNF enligt RACE poänberäkningssystem.

Det ges frihet till arrangören att utöva kontroll av detta.


Pilot skall före starten uppge till starten / tävlingsledaren att flygningen skall räknas på distansligan. Om så inte gjorts så räknas flygningen in i tävlingen.

2.5 BYTE AV HÄNGGLIDARE

Byte får ej ske efter påbörjad tävling. I händelse av trasig utrustning kan byte till likvärdig hängglidare tillåtas efter tävlingsledarens godkännande. Byte mellan olika klasser inom samma tävling är ej tillåtet.

2.6 BRYTPUNKTER OCH BRYTPUKTSFOTOGRAFERING

Brytpunkterna skall verifieras med hjälp av GNSS.

Godkänd GNSS apparater är
Garmin av modell, 38, 45, 12, 12XL, GPSIII, GPSII, 76, 76S, Gecko mfl.
Apparater (logger) godkända av IGC är även godkända för HG. (IGC = International gliding comitte)


Backup-GNSS får används. (Kamera godkänns inte som back-up).


Brytpunkterna skall i första hand verifieras enligt FAI Sporting Code


Standard brytpunkter för svenska tävlingar.


Startbrytpunkt
Cirkel, med en radie på 2km runt en vald punkt (kordinat).

Målbrytpunkt
Cirkel, med en radie på 200 m runt en vald punkt (kordinat).

Normalbrytpunkt
Cirkel, med en radie på 400 m runt en vald punkt (kordinat).

Andra former och storlekar av brytpunkter kan användas men bör undvika om möjligt.

Bestämmelser vid verifiering

 • Den för piloten bästa loggpunkt skall alltid användas vid verifiering av flygning.
 • Om pilot ej flyger i mål men har rätt verifierade brytpunkter, är poänggivande distans S 1 + S2 + S3 , (Distansen projiceras på färdlinjen med en cirkelbåge med målet som medelpunkt).
 • Om exempelvis brytpunkt 3 är ej korrekt är poänggivande distans S1 + S2 - avståndet mellan loggpunkten närmast brytpunkt 3.
 • Vid målflygning projiceras den flugna distansen på färdlinjen med en cirkelbåge genom bästa loggpunkt med målet som medelpunkt. (D.v.s. hela delsträckan minus avstånd till målet/nästa brytpunkt.)
 • Vid flygning på bana räknas nästa ej uppnådda brytpunkt som mål. (Se bild B och C)
 • Vid öppen distans mäts distansen i en rät linje från start till "bästa loggpunkt".
 • GNSS apparaterna plus landningsrapport skall omedelbart efter flygning inlämnas till tävlingsledningen.
 • Avvikelse från verifikationsreglerna medför bestraffning enligt punkt 4.0

2.7 GNSS VERIFIKATION

Initial inställning av GNSS (GPS).

Operation setup.
Mode: Normal / Battery save
Date: ------
Time:------
Offset: Sommartid +2, vintertid +1.
Navigation setup.
Position format: enligt anvisningar ifrån tävlingslednmingen.
Map datum: enligt anvisningar ifrån tävlingsledningen.
CDI Scale:----
Units: Metric
Heading: True
Track log setup.
Record: Yes
Criteria: Max 00:00:30 (*Se förklaring).
Memory used: 0 out of x point ( 0%) x beroende på modell av GNSS.
Clear track log ? Bör göras före varje flygning.
Waypoint.
Gör en ny waypoint.
Name: PILOT (viktigt)
N 00°oviktigt
E 00°oviktigt
Ref:(Pilotens licensnummer)
Bearing Distance
000° 0,00 km
Rename?
Delete? Done?

*Beroende på modell av GNSS så är minnet olika stort. D.v.s. antalet loggpunkter skiljer. Exempel Garmin GNSS38 har 768 punkter. En punkt varje 20 sekund räcker då till 768 x 20 =14720 sek d.v.s. 4 timmar. Tätare i mellan loggpunkterna ger säkrare brytpunktsverifiering.


"Track" loggen skall uppfylla följande för att vara godkänd.


För godkänd brytpunkt

 • När en rakt linje mellan två loggpunkter punkter passerar igenom brytpunkten.
 • Starttid är den sista punkten loggad före passage av startlinjen, alternativt att tiden interpoleras mellan sista dataplot för startbrytpunkten och första efter startbrytpunkten.
 • Måltid är den först punkten loggad före passage av mållinjen, alternativt att tiden interpoleras mellan sista dataplot för startbrytpunkten och första efter startbrytpunkten.
 • Om GNSS verifikationen faljerar kan ytterligare GNSS apparater användas som "backup".
 • Så kallat "mark" "enter" förfarande är godkännt för verifiering .

Program som kan används till utvärdering är Waypoint+, Gardown11 (gratis) eller bättre vid tävling Seeyou,Coutraci, EW-VIEW3. Alla dess finns på nätet

2.8 REGLER GÄLLANDE KLASS INDELNING

Samtliga regler gäller för tävlande med hängglidare enligt FAI definition klass I. Deltagande med hängglidare enligt FAI definition klass V deltager i svenska ranking tävlingar tillsammans med klass I enligt nedan.

Poängberäkning
Vid poängberäkning reduceras klass V deltagarens resultat före att poäng uträkning görs med med 15%.

Exempel: Den tävlande flyger en sträcka av 100 km hans resultat blir då 100 x 0,85 = 85km.
Vid målgång reduceras pilotens tid med 15% mao om hans tid är 1h:15 min sätt den till 1h:26,26 min.
OBS. Om klass V piloten är ensam i mål så reduceras hans sträcka enligt ovan.
Reducerade värden används sedan som indata i poängberäkningssystemet.

Rankingsystem
Ranking poäng ges enligt dom regler som finns stipulerade efter reduktion har skett enligt ovan. När svenska klass V piloter deltar i internationella klass V tävlingar eller internationella blandade tävlingar så ges rankingpoäng normalt enligt rankingsystemet. Det vill säga klass V piloten rankas tillsammans med klass I piloter.

Distansligan
Klass V pilotens resultat reduceras med 15% för att sedan föras in på den gemensamma distansligan.

Laguttagning
Uttagning till landslag sker oavsett vilken klass piloten flyger i.

Exempel. Om vid uttagning till ett sex manna landslag till ett klass I VM det ligger en klass V pilot på andra plats på den gemensamma rankinglistan.
Klass V piloten har då rätt till samma stöd vid nästkommande EM alt. VM i klass V som klass I piloterna. Väljer klass V piloten att utnyttja detta så utgår inget ekonomiska stöd till den sämst rankade klass I piloten till VM tävlingen i fråga. (Gäller endast kalenderårsvis för EM och VM tävlingar).

Rekord regler
Rekord regler enligt samlade föreskrifter gällande klass I gäller även för klass V. För nya rekord används klass I rekorden som tröskelvärde för nya rekord. Dvs. En ny rekordlista upprättas där klass V piloterna registrerar nya rekord så fort ett gammalt klass I rekord slagits.

2.9 ÖVRIG GÄLLANDE DOKUMENTATION

Ifall där ovan angivna bestämmelser ej kan tillämpas gäller följande dokumentation:

 • SHF:s stadgar
 • RF:s stadgar
 • FAI Statutes
 • FAI By-laws
 • FAI Sporting Code General Section
 • FAl Sporting Code Section 1 -11
 • BCL

3.0 KOMPETENSKRAV

För att få deltaga i Svensk mästerskapstävling eller rankingtävling krävs:

 • Giltig Svensk hängflyglicens med kompetensen pilotlicens och kompetenstillägg för aktuell startmetod.
 • Utländsk medborgare får deltaga enligt reglerna under punkt 1.2.

3. 1 UTRUSTNING

Om mer än 5 deltagare är anmälda i klas V skall separat tävling anordnas för dess, om inte detta uppfylls deltar klass V piloterna enligt reglerna punkt 2.8.
Hänglidaren skall vara godkänd av tillverkaren för den typ av startmetod som tillämpas. I övrigt krävs att samtliga SHF´s regler gällande materiel följs plus första förband. Om radio används tillåts endast flygradio, och att innehavaren har giltigt tillståndsbevis och för flygradio giltigt radiotelefonistcertifikat. (Allt i enlighet med televerkets bestämmelser.) För flygbogsering under ranking och mästerskapstäv1ing, svarar arrangören för att tillräckligt antal bogsertrikar finns tillförfogande. Enligt punkt 2.2

4.0 RIKTLINJER FÖR BESTRAFFNINGAR

Tävlingsjuryn kan poängbestraffa eller diskvalificera pilot som överträder bestämmelserna enligt BCL, lokala föreskrifter, tävlingsreglerna eller på annat sätt utgör en fara för sig själv eller andra.

Fusk
Diskvalificering från hela tävlingen. (Om tävlingsledningen anser att pilot fuskat grovt kan anmälning till SHF göras som i sin tur kan besluta om annan bestraffning)

Farlig flygning
Diskvalificering från aktuellt heat.

Enklare fel
Poängavdrag alt. distansavdrag med minst det antal poäng som vederbörande kan ha tjänat.

Verifieringsfel skall följande tillämpas

Startpunkt

 1. Om startbrytpunkt är fel verifierad.
  Reduceras flugen sträcka med 50 gånger distansen mellan den bästa loggpunkten och startbrytpunkten (linjen). Dock är max reduktion 15 km.
  Om felet enligt ovan är mindre 500m ges för pilot som flyger hela banan beräknas pilotens tid beräknas enligt följande (Tpil) = sämsta pilottid + 100 %.
 2. Om startbrytpunkt är inte alls är verifierad och bogsering skett inom startcirkeln och att överträdelsen är ringa (<500m).>
  Ges reduktion av distansen med 15 km.
  Om reduktion enligt fall ger kortare distans än minimidistansen ges piloten minimidistans.
  För pilot som flyger i mål skall pilotens tid beräknas enligt följande (Tpil) = sämsta pilottid + 100 %.
 3. Vid övriga fel ges minimidistans om piloten har startat (bogserats).


Brytpunkt
Om annan brytpunkt än startbrytpunkten är fel verifierad ges endast sträcka till bästa loggpunkt, dvs loggpunkten närmast den missade brytpunkten.


Målgång
Om tid inte registrerats vid målgång skall den pilotens banttid beräknas enligt följande (Tpil) = sämsta pilottid + 100 %.

Övrigt
Om loggning upphör under flygningen räknas flygninge som om piloten landat vid sista (kronologisk ordning) loggpunkten. Poäng ges enligt regler till den punkt som ger mest poäng för piloten.

Om piloten flyger in i förbjudet område ges räknas poäng som om piloten landat på gränsen till det förbjudna området då en rak linje dras mellan sista punkt utanför området och första punkt innanför området. (Dvs om en rak linje mellan två loggpunkter passerar genom ett förbjudit område anses att piloten varit inom det förbjudna området).

4.1 PROTESTER

Protester skall lämnas till tävlingsledningen senast fyra timmar efter det att officiell resultatlista offentliggjorts. I protestskrivelsen skall framgå vilken eller vilka regler som den tävlande anser att tävlingsledning eller annan tävlande brutit mot. Protest kostar 100:- SEK. Summan återbetalas om protesten godkänds av tävlingsjuryn. Avslås protesten kan den tävlande överklaga till SHF som skall behandla protesten. Med överklagandet skall ursprunglig protest i original samt avslag bifogas. Avslår SHF överklagandet kan den tävlande vända sig till Flygsportförbundet KSAK. Med skrivelsen skall följa samtliga handlingar, aktuella tävlingsregler, inbjudan samt en utredning från SHF. Denna skrivelse skall ha inkommit till Flygsportförbundet KSAK inom 30 dagar efter avslag av SHF.

5.0 POÄNGBERÄKNINGS SYSTEM

GAP "RACE" är ett internationellt beräkningssystem används vida alla större internationella tävlingar. Program finns att hämta hem på hemsidan https://www.fai.org/page/civl-hang-gliding Länk till annan webbplats. Där finns även en manual för att använda programet.

Fasta värden för svenska rankingtävlingar.
Nominal distance: 45 km (distans för 1000p heat).
Minimum distance: 5 km (minsta distans för sträckor).
Nominal goal: 25 % (antal som ska nå mål vid rätt läggning av banan).
Nominal time: 1 timme 30 minuter (Om snabbaste tiden är kortare minskar dags värdet).
DNF = did not fly, ges till pilot som är närvande och inte startar eller pilot som inte har giltligt förfall till tävlingen. Räknas som startande med 0 poäng på den svenska rankinglistan
ABS = Absent, ges till pilot som ej är närvarande och har giltlig frånvaro. Räknas inte alls med på den svenska rankinglistan.
Om tidig startbonus och målbonus inte ges skall det framgå vid den dagliga briefingen.
OBS: Om startbonus och målbonus inte ges ger inte heatet lika många poäng som när det används.


I övrigt skall GAP systemet följas enligt dom anvisningar som finns i program manualen.

6.0 DISTANSLIGAN

Allmänna regler

 • Start skall ske inom landets gränser
 • All flygning skall ske i enlighet med gällande bestämmelser.
 • Alla av SHF godkända startsätt får användas.
 • Flygningar gjorda vid godkända heat i rankingtävlingar godkänds ej. Piloten skall före start (uppbogsering) välja om flygningen skall räknas till distansligan. -Väljer piloten att räkna flygningen på distansligan ges DNF (did not start) för piloten i heatet. (Innebär att han räknas som startande med 0 poäng).
 • De fyra mest poänggivande flygningarna under perioden 15/3 - 30/9 räknas.
 • Vinnare är den som har flest poäng totalt på fyra flygningar.
 • Alla uppgifter lämnas på heder och samvete.
 • Banan behöver inte redovisas före flygningen.

Beräkning av distans
Efter flygningen väljs en startpunkt plus upp till tre punkter och en mål punkt väljs ifrån data loggen. Detta sker så att poängen för flygningen maximeras enligt reglerna för poängberäkning. Dvs den sträcka som ger maximal poäng enligt reglerna tas fram. (Sker med hjälp av datorprogram).

Banan anses sluten om distansen mellan startpunkt och målpunkt är mindre än 35% av distansen runt brytpunkterna. I detta fall är poäng givande distans lika med distansen runt de tre brytpunkterna minus distansen mellan startpunkt och målpunkt.

Min distans är 15 km.

Max höjd differens mellan start och målpunkt = 1000.

Utan GPS kan endast öppna distanser rapporters. Poänggivande sträcka är då en rak linje mellan start alt. urkopplingspunkt och landning. Annan pilot skall då intyga flygningen riktighet.

Poängberäkning

 • 1 poäng ges för varje poänggivande kilometer en reglerna för "beräkning av distans".
 • För triangel enligt FAI regeln om minsta delsträckan 28% av hela banan ges 2 per kilometer
 • För alla andra trianglar och bantyper ges 1,5 poäng per kilometer.

Bandefinitioner

Öppen bana
Bana där avståndet mellan start och landningen är mer än 15km. Sträcka mäts mellan startpunkt och landning (alternativt bästa loggade GNSS punkt)

Out o return och övriga banor
Bana med en startbrytpunkt, minst en brytpunkt och en målbrytpunkt. Där landningen sker närmare startpunkten än 35% av den totala distansen för en hela banan.

Triangel
Bana med tre brytpunkter, Kortaste "benet" i triangeln måste uppgå till minst 28% av sidornas total längd. Bandistans mäts i räta linjer mellan Start- Brytpunkt 1- Brytpunkt 2 och Mål. Det är möjligt att ge poäng för triangel om distansen mellan startpunkt och målpunkt är mindre än 35% av distansen runt de tre brytpunkterna.


Rapportering Internet baserad användare
Följ instruktionerna på www.hangflyg.org Länk till annan webbplats. under "Rapportera distans"

Rapportering ej Internet baserad användare
Sänd datafilen på diskett senast 10 dagar efter flugen distans till ansvarig för distansligan. Resultaten delges på förbundets hemsida www.hangflyg.org Länk till annan webbplats..

6.1 REKORD REGLER

Gällande svenska rekord

Allmänna regler.
För svenska hängflygrekord gäller att start skall ske inom landets gränser.

All flygning skall följa gällande bestämmelser.
Rekordtagare skall vara innehavare av svensk pilotlicens.
Alla deltager i öppen klass för både damer och herrar.
Tandem, klass I och klass V har separat kategori.
Gällande rekord vid sträcka skall överträffas med minst 100 meter


Definitioner:
Distansflygning är en flygning antingen på bana, tur och retur, triangel eller öppen distans.

Tröskelvärde är den distans som måste passeras innan något rekord godkänds av SHF.
Startplats avser plats där hängglidarens kontakt med marken upp hör eller där dragkällan frånkopplas (urkopplingspunkt)
Startpunkt avser plats från vilken distansen skall mätas och kan utgöras av antingen startplats, urkopplingspunkt eller startpunkt.
Landningsplats är lika som mål när öppen distans har gjorts. Målpunkt är plats som verifieras från luften.


Speciella regler:
Öppendistans
Distans mäts i en rät linje från start till landning.

Tröskelvärde är 225 Km. För tandemflygning är värdet 30 Km.

Tur och retur
Distans mäts i räta linjer mellan start-brytpunkt- landningsplats / målpunkt

Tröskelvärde är 117 Km. För tandemflygning är värdet 30 Km
Landningsplats eller målpunkt läggs max 4 Km från start och får verifieras från max 1000 m GND
GNSS verifiering krävs.

Triangelbana
Distan mäts i räta linjer mellan start- Bp 1- Bp 2 och landningsplats / målpunkt.

Tröskelvärde är 158 Km. För tandemflygning är värdet 30 Km
Kortaste "benet"' i triangeln måste uppgå till minst 28 % av sidomas totala längd.
Landningsplats eller målpunkt lägges max 4 Km från start och får verifieras från max 1000 m GND.
GNSS verifiering krävs.

Foto alt. GNSS verifiering:
Där startpunkt är annan än startplats krävs foto alt. GNSS verifiering.

Brytpunkter och landningsplats / målpunkt ska fotograferas / registreras. Vid öppen distans räcker landningsvittne. I övrigt skall regler för tävlingar och distansligan gällande brytpunkter osv skall följas.

Rekordanmälan:
Fyll i blankett för rekord och sänd den och den oframkallade filmen alt. GPS filen till SHFs ansvarige för XC-ligan. Anmälan skall sändas senast 10 dagar efter att prestationen utfördes

Internationella rekord:
Dessa regler omfattar ej internationella rekord då krävs att FAI’s regler följs.

Distansbestämning:
Distansen skall reduceras, om starthöjden överstiger målhöjden med mer än 1000 m, med en faktor 20 multiplicerad med höjd skillnaden överstigande 1000 meter. Slutlig distans beräknas som total distans minus distansreduktion. Positionsbestämning skall först utföras genom att latitud och longtitud fastställs från Startpunkt, brytpunkter och målpunkt. Skala 1:50000 skall användas. Koordinaterna anges i grader, minuter och sekunder. Positionsbestämning kan även ske med hjälp av GNSS mottagare. Distansen avrundas till närmaste hundratal meter

Noggrannhet:
Jordklotet skall vid storcirkelberäkningen utgöras av en sfär med den av FAI antagna jord radien R= 6371.0 Km. Storcirkelberäkningen ska utföras med en av följande formler:

D = 2 x K x arcsin X
där
X = sin ((B2-Bl)/2) + cosB2 x cosB1 x sin ((A2-Al)/2)
eller
D = K x arccos(Y+Z)
där
Y = sin(B2) x sin(B1) och Z = cos(B2) x cos(B1) x cos(A2-A1)
D=Distans i Km
K = Pi x R/180 = 111,318845
B1 = Startpunktens latitud
Al = Startpunktens longitud
B2 = Bryt / målpunktens latitud
A2 = Bryt / målpunktens longitud
R = 6371.0 Km
Pi = 3.1415927
För distansberäkning vid svenska rekord godtas GNNS mottagarens angiven sträcka.

7.0 REGLER FÖR RANKINGSYSTEMET

Formler för rankingberäkning

( 1 ) För varje giltigt heat beräknas vikten (A) av heatet.
A= (D*((B*4)+P))^0,5*Fy*Fz*Fx
Där
D = summa flugen distans (km) för de 10 som flugit längst
B = summa referenspoäng J för de svenska piloterna som kommit till första start i tävlingen. Den referenslista som gällde vid årsskiftet används för hela det följande året.
Där tävling där mindre än 5 svensk piloter deltar justeras summan av B så att en ensam tävlande inte skall få för stort inflytande på summan enlig formeln.
bMedel = B / S
bkorr1 = (bMedel - 0.5) / 5
bkorr2 = 0.5 + (S * bkorr1)
B = bkorr2 * S

P = Förut summan av PIX piloter till tävlingen. Cat I och Cat II kategori tävlingar.
P = 50 + (T ^0,8)
Där T = totala antalet startande piloter i heatet
Fy = 1 om heatet är svenskt rankingheat , vid CAT II 0,8 vid CAT I 0,6 annars 0.3.
Fx = 1 vid svenska ranking tävlingar och 0,5 vid utländska tävlingar
Fz = 2 för svensk triangelbana, 1.5 för svensk out & return bana och 1 för övriga banor och alla övriga heat. Definition av bantyp enligt regler för Distansligan.

(2) För varje heat som piloten kommit till beräknas en prestationspoäng (E)
E = ( 0.5 + 0.5 x ( S / T )0,5) x ( G / H ) (ln (B / S)/ ln((C / H)) - 0,001) + (( B / S -0,5 ) / 2 x ( G / H )) + (0,5 - 0,5 x ( S / T) 0,5 x (0.9 + ( 2 x P / T )) x ( G / H ) (ln(0,53-(P / T / 4)) / ln (M /H) )
Om E > 1 är E = 1, korrektion så att inga heat ger E större än 1,0
Där
C = (summa G) / S för svenska piloter som startat i heatet.
G = pilotens poäng i heatet
H = max poäng i heatet för samtliga startande.
M = medianpoäng i heatet för de som fått mer än 0 poäng.
S = antal startande svenska piloter i heatet.
T = totala antalet startade piloter i heatet.
För att få fram slutresultatet beräknas för varje pilot :

(3 ) Genomsnittsprestationen (J)
J = summa ( A x F x V x E ) / summa ( A x F x V )
Där
F = 1 då heatet flygs och minskar linjärt till 0 efter 3 år. Distansligan anses vara flugen den 1/1 för att dämpa utslaget något.
V = 1 för de heat som piloten deltagit i ( även om han fått 0 poäng)
Förtydligande: Om man inte kan starta ska detta anmälas till tävlingsledningen och skriftligen bekräftas före tävlingens första briefing. Denna bekräftelse ska den tävlande skicka till ranking ansvarige.
Undantag kan endast göras av styrelsen vid t.ex. sjukdom eller transportskada. .Ansökan skickas till rankingansvarige med motivering och intygad riktighet.
För distansligan gäller att den totala listan räknas som ett heat per år.
Detta räknas med (V=1 ) endast om det höjer pilotens rankingpoäng. Denna beräkning görs med en iterering i kronologisk ordning. För övriga heat är (V=0) dvs räknas inte in.

(4) Deltagandegraden (L)
L = Pilotens summa ( A x F x V) / ( Totalt Svenska tävlingar summa ( A x F x V) + Pilotens summa utl täv. (A x F x V ))

(5) Rankingpoängen(R)
R = 1000 x J x (1 -( 1 -L) x 4)

FÖRKLARINGAR TILL RANKINGSYSTEMET
Rankingsystemet är ett relativt system som jämför olika piloters prestation i olika heat, till skillnad mot andra system som är absolut och endast summerar resultaten från varje heat.

Olika heat ger olika utslag beroende på vilken vikt dom ges. Fördelen med detta är att man direkt kan jämföra olika piloter som flugit under olika förhållanden.
1. Kvantitetspoäng.
Kvantitets poängen (A) återspeglar hur sort utslag heatet kommer att få på den slutgiltiga rankingpoängen.

A= (D*((B*4)+P))^0,5*Fy*Fz*Fx.
(A) påverkas av kvadratroten ur : - summan av de tio längsta distanserna, summan av piloternas prestation poäng , summan av antalet startande, summan av deras prestation och bantyp. Triangel tot och returbanor och andra slutna banor ger mer poäng eftersom det är svårare att flyga samma distans.

2 Prestationspoäng (E)
Prestationpoängen (E) återspeglar hur bra piloten presterat i heat, det bestäms i huvudsak av pilotens poäng relativt vinnarens poäng. Justering görs beroende på om deltagande piloter är bättre eller sämre än normalt. Detta görs för att det inte skall vara någon fördel att flyga tävlingar med bättre eller sämre piloter. Justeringen görs också om spridningen av resultaten inte är normal. Detta är till för att rankingpoängen inte skall påverkas av distributionen av resultat, d.v.s. oberoende av vilket poängsystem som används för att beräkna tävlingsresultatet blir utslaget på rankingen detsamma.

Diagrammet visar tre olika tävlingar:

 1. Svensk ranking tävling med 20 startande. Öppen bana, medelgoda piloter. Magenta kurva
 2. CAT II tävling med 60 startande varav 10 svenskar startar. Blå kurva.
 3. CAT 1 tävling (VM och EM) med 150 startande. Gul kurva.

3 Genomsnitts prestation (J)
Genomsnitsprestationen (J) är genomsnitt av piloten prestationpoäng (E) i dom tävlingar han har deltagit i. Där har också hänsyn tagits till heatets betydelse (A) och ålder (F) av varje heat.

Ökad ålder på heatet minskar betydelsen men inte prestationen. Heat mer än tre år gamla räknas inte med.
Detta gör att även en pilot som inte flugit i alla tävlingar kan få en hög prestations poäng.
Grafisk illustration av genomsnittsprestationen (J).
J = (A1 x E1+ A2 x E2 + A3 x E3 + A4 +E4) / (A1 +A2 +A3+A4)

4 Deltagande graden
Deltagande graden (L) visar hur stor andel av de utlysta rankingtävlingarna som piloten deltagit i. Återigen relaterat till betydelsen av varje heat. Utländska tävlingar kan i viss mån öka deltagande graden men aldrig helt kompensera för uteblivna rankingtävlingar. För att få maximalt 1 måste man flyga i alla rankingtävlingarna.

Grafiskt illustration av deltagandegraden (L).
Diagrammet visar ett fall där summan av A för samtliga svenska tävlingar är 1000.
Y axel visar värdet för deltagargraden.
Blå kurvan visar pilot som endast flugit svenska tävlingar.
Gul kurvan visar pilot som flugit 50% utländsk och 50% inhemska tävlingar.
Magenta kurvan visar pilot som endast flugit utländska tävlingar.
5 Rankingpoäng
Rankingpoängen (R) är i huvudsak genomsnittspoängen som i viss mån reducerats om deltagandegraden är låg. Mest kännbar är reduktion när deltagandegraden närmar sig noll.

Diagram som visar reduktionen av rankingpoängen (R) som en funktion av deltagande graden (L) .

8.0 INDELNING AV DISTRIKTEN

Övre norra distriktet: Länen Norr och Västerbotten.

Albatross HFK
Arjeplog HFK
Aquil HFK
Arctic HG & PG
Dundrets flygklubb
Friflygarna HFK
Umeå HFK
Glidflygarna i Luleå H & SFK

Nedre norra distriktet Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs län mm.

Frösö H & SFK
Sundsvalls Häng Gäng
Åre S & DFK
HFK Ö-viks vingar
Dala H &SFK

Mellersta distriktet Kopparbergs- Uppsala, Stockholms, Västermanlands, Södermanlands, Örebro, och Värmlands län.

Stockholms HFK
Köpings HFK
H & SFK Örhänget
Linköping H & SFK
Hornlanda FK

Södra distriktet Göteborgs, Bohuslän, Skaraborgs, Östregötlands, Älvsborgs, Jönköpings, Kalmars, Kronobergs, Kristianstads, Blekinge, Hallands, och Malmöhuslän.

Gwaihir HGK
Ållebergs HFK Ikaros
Boshusläns SHFK
Skånes DFK
Hammars DFK

9.0 CHECK-LISTA FÖR ARRANGÖREN

Bestäm status för tävlingen.
Bestäm datum för tävlingen. Kontrollera att andra arrangemang ej utförs på samma plats och under samma tid, att andra tävlingar ej är samtidigt. Information ska publiceras i Hypoxia i god tid före tävlingens start. För rankingtävling minst 2 månader före första tävlingsdag. Kontakta berörda flygplatser. Skicka in NOTAM i god tid före tävlingen. Vid mästerskap skall medaljer från RF beställas i god tid. Utse en tävlingsledare och kontaktman för tävlingen. Beräkna kapacitet antal piloter som kan deltaga enligt punkt 2.2. Utlys tävlingen enligt punkt 1.0.

Inbjudan ska innehålla följande

 • Tävlingens syfte
 • Datum och plats
 • Senaste anmälningsdag och anmälningsförfarande
 • Tid och plats för registrering och inskrivning
 • Tid för första briefing
 • Tid för tävlingsstart
 • Allmänna bestämmelser
 • Utrustning, kamera med databakstycke, GNSS.
 • Namn. adress och telefon nr. på tävlingsledare och eller kontaktperson.
 • Anmälningsavgift Vad som ingår i anmälningsavgiften. Karta, upphämtning, kostnad för bogserstarter mm.
 • Övrigt som kan vara av intresse för dom startande.

Tag fram karta över tävlingsområdet med foton på ev. brytpunkter.
Tänk ut banor några alternativa banor i förväg så blir det lättare att välja.
Tag fram alla pappersdokument som behövs ,inskrivningsblanketter, landningsrapporter.
Se till att det finns organiserad räddningsgrupp med kunskap och utrustning.
Telefon nr. som är bemannat för utelandande piloter.
Data utrustning för resultat beräkningar, och utvärdering av GNSS (GPS).
Ordna med funktionärer och rapportör till Hypoxia.

10 UPPDATERINGAR

2002-05-07
- Ändrat i (6.0) styckena Rapportering...

2002-02-10
- Nya regler för distansligan införd.

- Reglerna för rekord modifierade.
- Reglerna för bestraffning uppdaterade.
- Reglerna vid CATII tävlingar införda.

2002-03-03
- Rankingreglerna har uppdaterats

2002-10-01
- Formlerna för ranking systemet är modifierats.

2003-04-25
- Regler för klass V införda.

- Designen ändrad
- Formlerna för rankingsystemet justerats så att E kan aldrig bli större än 1,0 och så att svenska deltagare påverkar värdet av heatet mindre.

2004-01-14
- Antalet startande för godkännt SM heat ändrat ifrån fem(5) till tre(3) ifrån minst två (2) olika föreningar. Antalet startande för tävling SM i en klass ändrad ifrån fem(5) till tre(3) ifrån minst två (2) olika föreningar. Ändringarna är införda för att reglerna skall överenstämma med FSF generella tävlingsregler. Ändringarna är markerade med fet stil.

2004-07-22
- Kompletteringar för bestraffningar införda.

- Kommentarer till poängberäkningssystemet infört.
- Nytt svenskt rekord av Peter Dahlbom infört.

2005-12-22
- Omformatering till ny internet site

- Ändrat "Track" "Enter" till "Mark" "Enter"
- Tagit bort Pegasus HFK
- Lagt till Bohusläns SHFK

2006-02-03
- Tagit bort årtal ur rubrik för att göra reglerna årtalsoberoende.

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2023-01-12

Författare: Joel Ponce de Leon

Postadress

Svenska Hängflygförbundet
c/o Harald Holmström, Lövgatan 2
565 33 Mullsjö

Kontakta oss

+46 705 94 82 78
kansli@hangflyg.org