Gå till innehåll
Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet

Besiktning

Besiktningsverksamheten inom SSFF Motor

En bild

Avsikten med typgodkännande är att granska motorenheter så de är tekniskt lämpliga att flyga med. Varje år skall piloten göra en egenbesiktning på sin motorenhet och vart femte år skall en femårsbesiktning göras.

Allmänt

Paramotor är en anordning som består i huvudsak av sele, motor, propeller och bur, och
som kan vara försedd med hjulställning. Ett Paramotorekipage får ha en maximal
grundtomvikt på 80 kg för singel och 100 kg för tandem. Huvudskärm och nödskärm
räknas inte in i grundtomvikten

Typbesiktning av Paramotor

Samtliga Paramotorer som ska vara typgodkända av SSFF. Serietillverkade paramotorer med av tillverkaren utfärdad underhållsplan och manual godkänns utan typbesiktning. Typgodkännande för icke serietillverkade paramotorer kan utfärdas av SSFF. Prövning för typgodkännande avser att tekniskt granska paramotor med avseende på den tekniska lämpligheten kopplad till säkerhet. Typbesiktningsprotokollet finns här. Pdf, 106.9 kB.

Mindre ändring på typgodkänd paramotor är tillåten om det kan säkerställas att ändringen inte medför någon ökad säkerhetsrisk. Ändring som görs ska noteras i loggbok. Vid typbesiktning utfärdas ett typintyg. Utfärdandet föregås av en riskanalys enligt dokument Riskanalys. Paramotorägaren/importören skall närvara vid typbesiktningen. Typintyget dokumenteras av SSFF, sökande för typintyg erhåller en kopia.

Egenbesiktning

Minst en gång per år och vid slutet på året ska egenbesiktning utföras. Besiktningsprotokollet ska sparas tillsammans med flygdagbok. Egenbesiktning av Paramotor ska utföras av piloten. Piloten ska ha kunskaper att utföra egenbesiktningen, om minsta tveksamhet råder ska piloten i samråd med behörig person som teknisk kontrollant eller leverantör/instruktör göra egenbesiktningen.

Samtliga relevanta kontrollpunkter genomföras, om anmärkning föreligger ska ett kryss sättas i ruta ”A”. Om punkten är utan anmärkning ska ett kryss sättas i ruta ”B” på besiktningsdokumentet.
Om besiktning medför att markering för anmärkning föreligger erhåller paramotorn flygförbud tills punkten/punkterna är åtgärdade. Man behöver inte rapportera in något nytt protokoll, men ändring och kopia ska dokumenteras i flygdagbok.

Hämta besiktningsprotokoll här Pdf, 11.7 kB..

Femårsbesiktning

Varje Paramotor ska med ett löpande intervall av fem år (ej äldre än fem år) kontrollbesiktigas av teknisk kontrollant. Femårskontrollen motsvarar egenbesiktning, men med större tyngd med avseende på dolda fel. Besiktningsprotokollet Pdf, 127.3 kB. tillhandahålles SSFF och paramotorägaren. Teknisk kontrollant kan vara en PM2 pilot med erfarenhet av minst sju dokumenterade egenbesiktningar, eller någon av SSFF besiktningsmän.

Flygdagbok

Du ska ha en flygdagbok till din paramotor. Där fyller du i hur mycket motorn gått och eventuella åtgärder som gjorts på motorn. Allt som rör motorn ska du skriva i flygdagboken, till exempel egenbesiktning och femårsbesiktning, så att man kan se vad motorn varit med om och hur den blivit skött (viktigt vid försäljning). Flygdagboken ska följa motorn vid försäljning.

Vid försäljning
Vid varje försäljning av skärmflygutrustning skall säljaren förvissa sig om att köparen känner till att utbildning och kompetensbevis krävs för att flyga utrustningen. Säljaren är skyldig att informera köparen om utrustningens skick och klassning, och vilken flygerfarenhet som rekommenderas.

Publicerad: 2023-04-26

Senast uppdaterad: 2024-04-10

Författare: Yaacov Neselrot

Postadress

Svenska Skärmflygförbundet
Box 145
561 22 Huskvarna

Besöksadress


Kontakta oss

+46 8 234 123
kansli@paragliding.se