Gå till innehåll
Svenska Hängflygförbundet
Svenska Hängflygförbundet

Materialregler

Hängglidare med motor

Hängglidare får förses med motorenhet och benämns då ”hängglidare med motor”. Permanenta förändringar i vingens konstruktion som innebär att den inte kan användas på normalt sätt, d.v.s. som en hängglidare utan motor, får ej göras. Ej heller ändra vingens konstruktion till en farlig nivå.

Motorenhet

Motorenheter skall vara märka med sitt registreringsnumret.

För selen i en motorenhet gäller samma regler som för en vanlig hängflygsele.

Merparten av vikten som motorenheten utgör skall ingå i tyngdpunktstyrningen.

Motorn ska stanna automatiskt när nödskärmen kastas.

Godkännande

SHF utfärdar, med godkänd typbesiktning och flygutprovning som underlag, ett typgodkännande för motorenheter. En av SHF utsedd kontrollant utför typbesiktning samt beviljar och godkänner flygutprovning för motorenheter. Prövning för typgodkännande avser att granska motorenheten och installationen av den i hängglidaren med avseende på den tekniska och säkerhetsmässiga lämpligheten samt säkerheten i ekipagets flygegenskaper.

SHF kan förbjuda viss materiel för flygning även om andra godkännanden finns. Sådana förbud eller ändringar publiceras i SHFs officiella organ.

Typbesiktning

Typbesiktning genomförs av en av SHF utsedd kontrollant. Motorenheten dokumenteras med fotografi och de punkter som kontrolleras framgår av typbesiktningsprotokoll. Kontrollant kan kräva ett intyg från tillverkaren av hängglidaren, att installationen/ombyggnaden av hängglidaren är säkerhetsmässigt korrekt utförd.

Flygutprovning

Efter godkänd typbesiktning utfärdar den av SHF utsedda kontrollanten ett flygutprovningstillstånd för den aktuella motorenheten. Flygutprovningstillståndet kan utfärdas till en eller flera förare som bedöms lämpliga att utföra flygutprovningen. Förare som genomför flygutprovning måste inneha pilotlicens och motorbehörighet, samt vara behörig i aktuell motorenhetskategori och uppnått en flygtid på minst 60 timmars flygning med hängglidare med motor. I speciella fall kan dispens från detta ges av SHF´s styrelse.

Flygutprovning kan göras med flera olika typer av hängglidare. Flygutprovningstiden skall innefatta minst 10 timmars flygning med motordrift och minst 10 starter. Utprovningen skall omfatta flygning under de olika väderleksförhållanden som en hängflygare kan tänkas flyga i.

Särskild vikt skall läggas vid hängglidarens/ekipagets flygegenskaper vid olika gaspådrag, vid avstängd motor och vid olika flyghastigheter samt vid turbulenta/termiska förhållanden.

Om det finns dokumenterat att den aktuella typen av motorenhet redan används i något annat land kan flygutprovningstiden minskas. Efter genomförd flygutprovning skall piloten skriva en rapport som skickas till aktuell kontrollant. Rapporten är underlag för typgodkännande av motorenheten.

Tillfälligt flygtillstånd

I speciella fall kan SHFs styrelse, efter godkänd typbesiktning, utfärda ett tillfälligt flygtillstånd för en motorenhet, utan att föreskriven flygutprovning har genomförts. För att få flyga en motorenhet med tillfälligt flygtillstånd gäller att föraren har pilotlicens med motorbehörighet samt vara behörig i aktuell motorenhetskategori.

Typgodkännande

Teknisk kontrollant från SHF utfärdar typgodkännande med godkänd typbesiktning och flygutprovning som underlag. Det slutliga typgodkännandet omfattar alla motorenheter med samma modell som den utprovade motorenheten. Typgodkännandet för en motorenhet kan begränsas att endast gälla tillsammans med den hängglidarmodell som användes vid flygutprovningen.

Alla typbesiktningsprotokoll och flygutprovningsrapporter arkiveras hos SHF. Sökande erhåller kopior.

Godkända motorenheter i Sverige är den svenska Mosquito NRG och den tjeckiska Fillo Power.

Ändringar

Ändringar på typgodkänd motorenhet är tillåten om det kan säkerställas att ändringen inte medför någon ökad säkerhetsrisk. Om ändring utförs skall denna, före första flygning efter ändring, godkännas och dokumenteras av SHF utsedd kontrollant. Protokoll och dokumentation ska arkiveras hos SHF.

Underhåll

Motorenheten skall underhållas och kontrolleras enligt tillverkarens anvisningar. Punkterna i intypningsprotokoll är minimala krav och måste följas.

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2023-10-19

Författare: Joel Ponce de Leon

Postadress

Svenska Hängflygförbundet
c/o Harald Holmström, Lövgatan 2
565 33 Mullsjö

Kontakta oss

+46 705 94 82 78
kansli@hangflyg.org