Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Trygg flygsport

Här har vi som förbund på ett övergripande sätt sammanställt vad som gäller för en trygg idrott inom flyggsporten. Vi kallar detta trygg flygsport.

Barnkonventionen

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. För att få en god översiktlig bild om vad dessa 54 artiklar tar upp – läs mer här Länk till annan webbplats..

Lagen gäller också för idrottsrörelsen. Men för svensk idrott är Barnkonventionen ingen nyhet, då hela rörelsen målmedvetet haft konventionen som ett rättesnöre under flera år. Däremot innebär detta naturligtvis ett stort ansvar att syna våra verksamheter och fortsätta det goda arbetet med att utveckla en bra verksamhet som utgår från barns och ungdomars villkor och perspektiv.

För att det i föreningen inte ska råda några osäkerheter kring vilka riktlinjer som gäller för barnidrott liksom bredd- och elitinriktad idrott för ungdomar – läs RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott Länk till annan webbplats.. Håll er också uppdaterade om idrottens värdegrund Idrotten vill Länk till annan webbplats..


Förbundet & trygg flygsport

Riksidrottsförbundets material Trygg idrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går i linje med Barnkonventionen, men vi vill också förtydliga några ytterst centrala punkter kring begreppet. Se informationen nedan och ta del av den fördjupade informationen via respektive länk.

  • Syftet med Trygg idrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vilar på idrottens fyra grundläggande principer för att ALLA skall känna sig välkomna och trygga. Det vill säga: 1) Glädje och gemenskap, 2) Demokrati och delaktighet, 3) Allas rätt att vara med och 4) Rent spel
  • Om värdegrunden bryts gäller i första hand att vända sig till föreningens styrelse, nästa steg är sakkunnig på RF-SISU:s 19 distrikt och därefter slutligen SF (Svenska Flygsportförbundet genom barn- och ungdomsansvarig gs@flygsport.se) som bedömer om ärendet ska utredas och i så fall vilket tillvägagångssätt som är lämpligast. Blir det således ett ärende för tjänsteman på förbundsnivå upprättas oftast en handlingsplan.
  • I 14:e kapitlet, andra paragrafen i Riksidrottsförbundets stadgar Länk till annan webbplats. (se sidan 29) regleras vilka förseelser som kan bli föremål för bestraffning enligt RF:s stadgar. Den som anser att en straffbar förseelse begåtts enligt denna paragraf gör en skriftlig anmälan till disciplinnämnden.
  • Om ärenden inte kan hanteras av varken föreningen, regionen, RF-SISU:s distrikt eller Flygsportförbundet är det lämpligt att kontakta RF:s idrottsombudsman på telefon 08–627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se
  • Från och med 1 januari 2020 ska föreningarna på Polisens webbplats begära ett registerutdrag ur belastningsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för alla som har direkt eller regelbunden kontakt med barn eller ett uppdrag i föreningen.
  • Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs, men det är den enskilde ledaren som begär registerutdraget från Polisen. Från och med 15 år och uppåt är det aktuellt att begära in ett registerutdrag
  • Det finns inga bestämda rutiner för hur aktuella dessa registerutdrag ska vara, men Svenska Flygsportförbundet anser att det återkommande bör ses över – t.ex. vartannat år.
  • Utse två ansvariga i er organisation som ansvarar för kontroll av utdrag samt att hålla generella frågor kring Trygg miljö aktuella.
  • OBS! Inga utdrag får arkiveras av föreningen, utan personen i fråga visar upp sitt original som sedan återlämnas direkt.
  • För mer information gällande registerutdrag, se RF:s frågor och svar kring registerutdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Flygsportförbundet ser det som en självklarhet att alla föreningar och förbund har god kännedom om hur man motverkar och agerar kring alla typer av trakasserier. Därför är RF:s policy mot sexuella trakasserier till stor hjälp för alla parter när dessa problem ska diskuteras och hanteras. Klicka här för att ta del av policyn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill också tipsa om BRIS och RF:s gemensamma material för alla idrotter – Barnens spelregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.– är ett väldigt bra diskussionsunderlag om Trygg idrott.

Flygsäkerhet är också en oerhört viktig del i trygg flygsport.

Publicerad: 2022-11-11

Senast uppdaterad: 2024-05-17

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp