Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Debattartikel i DN

I en debattartikel på DN Åsikt kräver ordförandena i Svenska Flygsportförbundet och dess åtta grenförbund tydligare lagstiftning för att skydda svenskt luftrum mot kommersiella aktörer.

Debattartikeln i sin helhet:

I det svenska luftrummet tillåts kommersiella aktörer att bestämma. Det behövs tydligare lagstiftning, skriver nio företrädare för flygsporten.

I Sverige finns drygt 500 flygsportarenor. Två tredjedelar av dessa har inskränkningar i hur de får använda luftrummet.

Myndigheter och lagstiftning tillåter att kommersiella aktörer lägger beslag på vår gemensamma luft. Många gånger innebär detta kraftiga inskränkningar och hinder för idrott och allmänflyg. Det medför omfattande ekonomisk skada för enskilda, föreningar och organisationer och försvårar för en stor idrottsrörelse.

Svenskt luftrum är en tillgång som delas mellan många, där kommersiell flygtrafik i form av passagerar- och fraktflyg samsas med ambulans- och räddningsflyg, militärt flyg, motorflyg, segelflyg, skärmflyg, hängflyg, konstflyg, fallskärm, ballongflyg och modellflyg.

Alla borde få plats i luften och det borde inte finnas någon större konflikt mellan idrott, allmänflyg och kommersiellt flyg. Så är det inte i dag.

Luftrummet är en tävlingsarena där nationella och internationella mästerskap i olika idrotter avgörs varje år och där tusentals flygare utövar sin idrott och tillbringar sin fritid. Det är fantastiskt att flyga, både som effektiv reseform och som rekreation, tävling och hobby.

I Sverige breder den kontrollerade luften ut sig, där flygtrafikledning bestämmer och där förutsättningarna att idrotta blir minimal.

Flygsporten kan jämföras med båtsport, där fritidsbåtar med segel eller motor, stora och små, för tävling eller nöje, använder sjö och hav för sin hobby och sin idrott. Sjö, strand och hav är noga skyddat i lagstiftning där allas tillträde är en utgångspunkt som med små undantag garanteras.

I svenska vatten och i svenska farleder samsas fritidsbåtar och kommersiell trafik utan problem. Så är det inte i luften.

Ingen skulle acceptera att ett hamnbolag eller ett rederi skulle utestänga allmänheten från sjö, hav, stränder och skärgårdar för att trygga sina egna intressen. Det finns en omfattande lagstiftning som säkerställer att alla olika intressen beaktas och tillvaratas.

Motsvarande lagstiftning och rutiner finns inte för svenskt luftrum. Där tillåts kommersiella aktörer att bestämma utan att någon bevakar allmänhetens intressen. Det måste förändras. Det behövs en tydligare lagstiftning och politisk styrning.

I flera områden i landet hotas verksamheten vid stora flygsportföreningar av begränsningar helt i onödan. Likaså hotas flera etablerade tävlingsområden där omfattande idrottslig verksamhet bedrivs.

Det skydd som är tänkt att finnas räcker inte, det ser vi i dag när luftrumsförändringar pågår utan att våra medlemmar tillfrågas eller att hänsyn tas till våra idrotter. Det är oacceptabelt.

Flygsporten är en utmärkt testbädd för ny teknik, som på många sätt kan bidra till miljövänligare utveckling av svensk teknik och flygprocedurer.

Svenska Flygsportförbundet kräver att riksdag och regering i lagstiftning och regleringsbrev till berörda myndigheter säkerställer:

  • att lagstiftning ändras så att luftrum skyddads från omotiverad exploatering av kommersiella aktörer.
  • att principer, procedurer och regelverk för hur luftrum ska tas i anspråk och regleras ses över och förändras så att allmänflygets och idrottsrörelsens behov och tillträde beaktas.
  • att lagstiftning och regelverk ställer krav på att allmänflygets och idrottsrörelsens behov beaktas och respekteras av flygplatsens trafikledning, så att luftrum inte är begränsade när kommersiell trafik inte förekommer.

Vi värnar våra idrottsanläggningar och arenor, som hotas av okunskap, nonchalans och ointresse hos myndigheter och politiker.

DN Åsikt 2 juni 2019 kl 05

Anders Åkvist, ordförande i Svenska Flygsportförbundet, Hans Pålsson, ordförande i KSAK motorflygförbundet, Marcus Ekeroos, ordförande i Svenska Ballongfederationen, Per-Olov Humla, ordförande i Svenska Fallskärmsförbundet, Harald Holmström, ordförande i Svenska Hängflygförbundet, Lars-Åke Allerhed, ordförande i Svenska Konstflygförbundet, Robert Danewid, ordförande i Svenska Segelflygförbundet, Martin Will, ordförande i Svenska Skärmflygförbundet, och Anders Jonsson, ordförande i Sveriges Modellflygförbund

Publicerad: 2019-06-02

Senast uppdaterad: 2023-01-03

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp