Gå till innehåll
#slopaspridningstillståndet
#slopaspridningstillståndet

Upphäv lagen om spridningstillstånd!

Svenska Flygsportförbundet - angående §9 i lagen om skydd av geografisk information 2016:319..

Spara skattemedel, minska onödig byråkrati och ge bättre förutsättningar för flygsporten utan att försvaga totalförsvaret. Upphäv §9 i lagen om skydd av geografisk information 2016:319.Hur påverkar lagen flygsporten?

Kravet på spridningstillstånd hämmar flygsportens utveckling. Att kunna dela dagsaktuella bilder och filmer i sociala medier är det sätt vi på ideell basis kan marknadsföra vår verksamhet och locka fler utövare till sporten. Det hämmar även hur vi kan rapportera om tävlingar.

Vad säger lagen?

Förutom vissa undantag så är det förbjudet att sprida bilder eller filmer som visar Sveriges territorium på sjö eller land om de tagits från ett luftfartyg. Enskilda fall kan få tillstånd att sprida materialet för de specifika ändamål som angetts i ansökan.

Varför finns lagen?

Lagen stiftades under en annan teknologisk tidsålder för att hindra avbildningar av hemliga objekt och skyddsvärda geografiska områden och spridning av avbildningar på ett sätt som skulle kunna medföra skada för totalförsvaret.

Kostnaden att upprätthålla lagen

Lantmäteriet vill ha 30 miljoner kronor för att kunna hantera tillståndsgivningen och det är ändå en för låg siffra. Vår undersökning visar att det finns ett stort mörkertal med tillstånd som aldrig söks. Hälften av flygsportarna delar filmer och bilder utan spridningstillstånd (hälften för att de inte känner till lagen och andra bryter medvetet mot den) och ytterligare 14 procent söker inte tillstånd varje gång.

En bild

Mörkertal

Från 2016 till idag har antalet ärenden hos Lantmäteriet ökat från 700 till 35000 årligen. Men vår undersökning pekar på att det bara inom flygsporten finns

cirka 1 600 000 ärenden som aldrig kommit in.

Tiden

Kötiden från ansökan till beslut ska enligt Lantmäteriet vara 3-5 arbetsdagar vilket i sig är en väldigt lång tid med dagens mått mätt för att dela en bild i sociala medier. Under vecka 40 i år låg kötiden på 30 arbetsdagar. Förutom att det hämmar flygsporter finns här även dolda samhällskostnader för kommersiella aktörer som inte kunnat använda bilder och filmer i sin verksamhet.

Kännedom och tillit

Av de flygsportare som sprider bild och film är det i dagsläget 33 procent som inte känner till lagen. Av de som känner till lagen är tilltron till lagens nytta mycket låg. Den upplevs som föråldrad, verkningslös och ett orimligt stort ingrepp på individens yttrandefrihet.

Vårt förslag på lösning

Upphäv §9 i lagen om skydd av geografisk information 2016:319

Konsekvenser av att upphäva lagen

Lagen är inaktuell och fyller inte längre sitt syfte. I dagsläget finns satellitbilder att tillgå i realtid över hela Sveriges yta. Det är dessutom enkelt för illasinnade med drönarteknik att själva avbilda vad de vill. Lantmäteriet uppger i intervju att det är få ärenden som retuscheras eller får avslag.

Enkät inom svenska flygsportförbundet genomförd november 2022 med 304 respondenter.

285 personer har fotat och filmat från luften.

Närmare 94 % har  någon gång fotat eller filmat i luften.

Närmare 94 % har någon gång fotat eller filmat i luften.

242 personer har delat film eller bild (52 personer mer än 50 gånger, 34 personer 21-50 gånger, 92 personer 6-20 gånger, 64 personer 1-5 gånger).

84 % har delat bild eller film i sociala medier eller andra offentliga plattformar.

84 % har delat bild eller film i sociala medier eller andra offentliga plattformar.

De flesta har delat bilder och filmer vid flertal tillfällen.

De flesta har delat bilder och filmer vid flertal tillfällen.

79 personer kände inte till lagen om spridningstillstånd.

Nästan en tredjedel av de svarande kände inte till lagen.

Nästan en tredjedel av de svarande kände inte till lagen.

Av de som delat filmer och bilder och som kände till lagen om spridningstillstånd har 81 personer inte sökt tillstånd, 42 personer har inte sökt varje gång och 38 personer har aldrig delat bilder och filmer utan tillstånd.

Knappt en fjärdedel sköter sig och söker spridningstillstånd varje gång.

Fakta flygsport

Förbundet har 330 medlemsföreningar med 18 000 medlemmar som sysslar med imotorflyg, fallskärm, modellflyg, drönarflyg, skärmflyg, ballongflyg, hängflyg, segelflyg och konstflyg.

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp