Gå till innehåll
Stockholms Flygsportförbund
Stockholms Flygsportförbund

Remissvar om beredskapsflygplatser

Stockholms Flygsportförbund har besvarat regeringens remiss om beredskapsflygplatser. Och vi är ganska kritiska.

Stockholms Flygsportförbund är inte ordinarie remissinstans för statliga utredningar, men har valt att ändå yttra sig över infrastruktur­departementets remiss av Trafikverkets rapport "Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter" Länk till annan webbplats..

I rapporten verkar det nämligen som om "beredskapsflyg" i huvudsak utgörs av ambulansflyg. Bilden till denna artikel är symptomatisk, den är hämtad från rapportens framsida. Vi saknar en beskrivning av det lätta beredskapsflyget, som utför cirka 7 000 samhällsviktiga flyguppdrag årligen. Utan att ha en bra bild av hela beredskapsflyget, inte bara ambulanserna, så blir det svårt att föreslå eller fatta beslut om beredskaps­flygplatser. Rysslands krig i Ukraina vänder också upp och ned på en del av rapportens resonemang.

Hela remissvaret finns publicerat under Dokumentarkiv. Samman­fattningen ser ut så här:

Sammanfattning

Medan vi instämmer i rapportens slutsats att det behövs fler beredskaps­flygplatser, beklagar vi att rapporten ej berör det behov av flygplatser och flygplatstjänster som det lätta beredskapsflyget har, dvs. även mindre flygplatser som ej är instrumentflygplatser. Det lätta beredskapsflyget utgörs främst av flygklubbar och Frivilliga Flygkårens och Hemvärnets flyggrupper vilka utför en stor mängd samhällsviktiga uppdrag – cirka 7 000 årligen.

Att beskriva beredskapsflyget ingick inte i uppdraget till utredaren, vilket blir lite märkligt eftersom behovet av beredskapsflygplatser rimligen är avhängigt den flygverksamhet de ska stödja. Det var sålunda snarast fel på uppdraget än på utredaren. Det dramatiskt försämrade säkerhetsläget i Europa har gjort detta ännu tydligare. Det utsatta läge Sverige har hamnat i efter att Ryssland inlett krig mot Ukraina och även riktat hot mot oss, motiverar att rapporten kompletteras med beaktande av Försvarsmaktens och det lätta beredskapsflygets behov av flygplatser och flygplatstjänster. MSB:s synpunkter borde då få en större roll i utformningen av rapportens förslag i stället för att avfärdas med hänvisning till ”tidsramar”.

Vi har fem sammanfattande synpunkter:

  • Rapporten borde innehålla bättre redogörelse för vad beredskapsflyg är, som underlag för de beslut som ska tas om beredskapsflygplatser.
  • Rapporten borde inte begränsats till att omfatta certifierade instrumentflygplatser.
  • Utred möjligheten att utveckla Skå-Edeby flygplats för att göra den vädersäker och användbar året runt.
  • Öppna snarast åter Bromma flygplats för allmänflyget för att kunna stationera det lätta beredskapsflyget där permanent eller temporärt till rimliga kostnader.
  • Undersöka behovet av ytterligare en allmänflygplats i stockholms­regionen. Det finns en lämplig plats finns där en mindre beredskapsflygplats med hårdgjord bana skulle kunna förläggas.

Läs hela vårt yttrande här >> Pdf, 186.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-03-09

Senast uppdaterad: 2023-01-03

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Stockholms Flygsportförbund


Fakturaadress

Stockholms Flygsportförbund

Kontakta oss

+46 706682720
stockholm@flygsport.se